OZNAM

Vážení občania,

nikoho z nás  neobchádzajú mediálne informácie o epidémii akútnych ochorení dýchacích ciest spôsobených novým koronavírusom.
Na základe usmernenia hlavného hygienika a zriaďovateľa upozorňujeme na dôležitosť situácie aj v zariadeniach sociálnych služieb.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že krízový tím BSK pod vedením predsedu BSK rozhodol o prerušení prevádzky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré poskytujú ambulantnú formu a týždennú pobytovú formu sociálnej služby od 11.03.2020 do odvolania

Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom zaznamenaných v Bratislavskom kraji, za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.  

Z uvedeného vyplýva, že prijímatelia sociálnej služby na ambulantnej forme od 11.03.2020 do odvolania ostávajú v domácom prostredí.
Prijímatelia sociálnej služby, ktorí sú k 11.03.2020 na týždennej forme v zariadení, môžu ostať v zariadení do piatku 13.03.2020 a od pondelka 16.03.2020 ostávajú v domácom prostredí.  Od 11.03.2020 prijímateľov sociálnej služby, ktorí do tohto termínu nenastúpili do týždennej formy neprijímame.

V prípade poskytovania celoročnej pobytovej formy naďalej platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb.
V prípade akýchkoľvek dotazov nás prosím bezodkladne kontaktujte.
O ďalšom vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať.

Zároveň si pre informáciu dovoľujeme upozorniť na rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“

 • zákaz návštev v zdravotníckych zariadeniach a domovoch sociálnych služieb,
 • izolácia v domácom prostredí,
 • zákaz hromadných podujatí.

Predmetné rozhodnutia sú uverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk

Vzhľadom na predpokladaný vývoj situácie:

 • zákaz prijímania akýchkoľvek návštev v zariadení,
 • zákaz organizovať alebo zúčastňovať sa akýchkoľvek aktivít mimo zariadenia,
 • zákaz účasti sa hromadných podujatiach
 • často používať  dezinfekčné prostriedky na ruky na báze alkoholu a dodržiavať hygienické opatrenia,
 • dezinfikovať priestory germicídnymi žiaričmi
 • administratívne práce súvisiace s výkonom činnosti vykonávať v čo najväčšej možnej miere telefonicky, emailom.... a nie osobne,
 • v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia u seba, resp. kolegov o tomto bezodkladne informovať priameho nadriadeného a navštíviť lekára prvého kontaktu.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša, ktorý je opatrený igelitovým vreckom
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • ak ste chorý, liečte sa doma
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Ďakujeme za pochopenie 

PaedDr. Renáta Balážová
riaditeľka

 


Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

INTEGRA

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava s detašovaným pracoviskom v Senci, Lichnerova 86 je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja. Zriaďovateľom zariadenia je Bratislavský samosprávny kraj.

Zariadenie bolo pôvodne detašovaným pracoviskom vtedajšieho Ústavu sociálnej starostlivosti na Sibírskej ulici. Z potreby vytvárania zariadenia rodinného typu sa ukázalo, že je nevyhnutné vytvoriť samostatný domov, v ktorom by sa poskytovala kvalitná, odborná pomoc a komplexná starostlivosť o viacnásobne ťažko postihnuté deti.

V roku 1992 sa detašované pracovisko odčlenilo a stalo sa samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou. Na vzniku DSS Integra sa významnou mierou podieľali rodičia detí, ktorí tiež prispeli k získavaniu finančných prostriedkov od sponzorov. Získané finančné prostriedky pomohli priestory bývalej materskej školy zveľadiť a vybaviť špeciálnymi pomôckami. Z iniciatívy rodičov vzniklo zároveň Občianske združenie Pegas, ktoré dodnes aktívne pôsobí a pomáha DSS Integra . 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 15.12.2010 schválilo uznesením č.90/2010- zlúčenie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava a Domova sociálnych služieb Lichnerova 86, 903 01 Senec, s účinnosťou od 01.01.2011 do právneho subjektu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, so sídlom Tylova 21, 831 04 Bratislava, ako právneho nástupcu Domova sociálnych služieb Lichnerova 86, 903 01 Senec.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte a 12 klientom s kombinovaným  ťažkým zdravotným postihnutím v detašovanom pracovisku v Senci. Špeciálnu a komplexnú starostlivosť o našich klientov zabezpečujeme tímovou spoluprácou psychológa, liečebného pedagóga, sociálnych terapeutov, zdravotníkov, rehabilitačných zamestnancov a mnohých ďalších. Výsledkom presadzovania inovatívnych prístupov v činnostiach a aktivitách, s využitím prvkov arteterapie , muzikoterapie, dramatoterapie, pohybovej terapie a canisterapie, je spokojnosť a zlepšenie kvality života postihnutých obyvateľov domova.

Napriek ťažkému postihnutiu sa naši klienti zúčastňujú aj na športových aktivitách akými sú plávanie a boccia. Tiež vydávajú svoj časopis s názvom „Dvere“, ktorým možno nahliadnuť do sveta Integrákov, ich problémov, starostí, radostí a úspechov.

Významnou aktivitou je spolupráca s dobrovoľníckymi organizáciami a realizácia Medzinárodných dobrovoľníckych táborov, kedy sa na pôde Integry stretáva viacero mladých ľudí z celého sveta. Táto aktivita a spolupráca je ojedinelá vo sfére sociálnych služieb na Slovensku.

Druh, forma, rozsah a kapacita zariadenia

V Domove sociálnych služieb pre deti sa dospelých poskytujeme sociálne služby pobytovou formou a to celoročnou a týždennou sociálnou službou, ambulantnou formou sociálnej služby. Sociálne služby poskytujeme na čas určitý a neurčitý .

Kapacita Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých je 50 miest, z toho:

38 miest na ul. Tylova 21, 831 04 Bratislava, forma sociálnej služby:
check celoročná pobytová sociálna služba 13 miest
check týždenná pobytová služba 13 miest
check ambulantná 12 miest
a ul. Lichnerovej 86, 903 01 Senec, forma sociálnej služby:
check celoročná pobytová 12 miest

 

Predmet činnosti

V Domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu:

- fyzickej osobe od skončenia povinnej školskej dochádzky, od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším dospelým občanom so zdravotným postihnutím od 25 rokov veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,

- fyzickej osobe s duševnými poruchami, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Povinnosťou domova sociálnych služieb, ako poskytovateľa sociálnej služby je vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.

Odborné činnosti:

check pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
check pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
check sociálne poradenstvo
check sociálna rehabilitácia
check psychologické poradenstvo
check ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
check rozvoj pracovných zručností
check rehabilitačná činnosť

 

Obslužné činnosti:

check ubytovanie
check stravovanie
check upratovanie
check pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

Ďalšie činnosti:

check záujmová činnosť
check kultúrna činnosť
check rekreačná činnosť
check vzdelávanie
check výchova
check úschova cenných vecí

 

Služby, ktoré zariadenie priamo neposkytuje, ale ich zabezpečuje:

check duchovná starostlivosť pre veriacich
check služby na požiadanie klientov

Plánovaním poskytovaných služieb prostredníctvom špeciálnych foriem a metód s prihliadnutím na postihnutie, zabezpečujeme sociálne služby zodpovedajúce individuálnym potrebám, schopnostiam a cieľom prijímateľov sociálnych služieb.

2011 - 2020 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen