Novinky

| Poďte si s nami a Inexom užiť HODY KULTÚR. Už 7.9.2018 od 9.00 do 11.30 hod v DSS Integra.

| Od 1.9.2018 otvárame denný pobyt pre deti s autizmom vo veku 8-18 rokov. Viac informácií nájdete v našom letáku.

POZOR: Hľadáme opatrovateľky

Miesto výkonu práce: 83104 Bratislava - Nové Mesto, Tylova 21

Kontaktná osoba:
 PaedDr. Renáta Balážová , riaditeľka,       tel.: +421918826517,         riaditel@dssintegra.sk
 Kamila Moravčíková DiS, hlavná sestra     tel:  +421917495530          moravcikova@dssintegra.sk
Ponúkaná hrubá mzda:   od 450 do 550 € za mesiac
Dátum nástupu: ihneď
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovná oblasť: Sociálne služby
Údaje o pracovnom mieste
Náplň  práce: Komplexná opatrovateľská starostlivosť o deti a dospelých v domove sociálnych služieb.
Pracovné miesto vhodné aj pre  absolventa
Ponúkané výhody: Príplatky: za zmennosť, sťažené prostredie, nočná práca, soboty, nedele, sviatky.
Poskytovanie: stravovanie, rehabilitácia, príspevok zamestnávateľa na III. pilier DDS, príjemný kolektív. a iné benefity
Pracovné podmienky
Práca na zmeny: nepretržitý pracovný režim
Nočná práca:   áno
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie:   Základné,   Nižšie stredné odborné vzdelanie ,  Stredné odborné vzdelanie 
Dĺžka praxe :   bez požiadavky na odbornú prax
Zručnosti, schopnosti 
Všeobecné spôsobilosti:   tímová práca, rozhodovanie, samostatnosť
Ďalšie požiadavky: Uchádzač musí do 1 roka absolvovať opatrovateľský kurz v rozsahu 220h.
Osobnostné predpoklady:     trpezlivosť, empatia

Počet voľných pracovných miest: 5

Miesto výkonu práce: Tylova 21, 83104 Bratislava - Nové Mesto

Kontaktné osoby: 
PaedDr. Renáta Balážová , riaditeľka
tel.: +421918826517
email: riaditel@dssintegra.sk 

Mária Kerényiová, hlavná sestra 
tel:  +421917495530
kerenyiova@dssintegra.sk

Ponúkaná hrubá mzda:   od 600 do 700 € / mesiac

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Náplň práce: 
Komplexná opatrovateľská starostlivosť o deti a dospelých v domove sociálnych služieb.Pracovné miesto vhodné aj pre  absolventa

Ponúkané výhody:

  • Príplatky za zmennosť, sťažené prostredie, nočná práca, soboty, nedele, sviatky.
  • Poskytovanie stravovania, rehabilitácie, príspevok zamestnávateľa na III. pilier DDS, príjemný kolektív
  • iné benefity

Pracovné podmienky:

  • Práca na zmeny: nepretržitý pracovný režim
  • Nočná práca:   áno

Požiadavky na zamestnanca:

  • Požadované vzdelanie: Základné, Nižšie stredné odborné vzdelanie , Stredné odborné vzdelanie 
  • Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax
  • Zručnosti, schopnosti, šeobecné spôsobilosti: tímová práca, rozhodovanie, samostatnosť
  • Ďalšie požiadavky: Uchádzač musí do 1 roka absolvovať opatrovateľský kurz v rozsahu 220h.
  • Osobnostné predpoklady: trpezlivosť, empatia

 


Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

INTEGRA

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava s detašovaným pracoviskom v Senci, Lichnerova 86 je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja. Zriaďovateľom zariadenia je Bratislavský samosprávny kraj.

Zariadenie bolo pôvodne detašovaným pracoviskom vtedajšieho Ústavu sociálnej starostlivosti na Sibírskej ulici. Z potreby vytvárania zariadenia rodinného typu sa ukázalo, že je nevyhnutné vytvoriť samostatný domov, v ktorom by sa poskytovala kvalitná, odborná pomoc a komplexná starostlivosť o viacnásobne ťažko postihnuté deti.

V roku 1992 sa detašované pracovisko odčlenilo a stalo sa samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou. Na vzniku DSS Integra sa významnou mierou podieľali rodičia detí, ktorí tiež prispeli k získavaniu finančných prostriedkov od sponzorov. Získané finančné prostriedky pomohli priestory bývalej materskej školy zveľadiť a vybaviť špeciálnymi pomôckami. Z iniciatívy rodičov vzniklo zároveň Občianske združenie Pegas, ktoré dodnes aktívne pôsobí a pomáha DSS Integra . 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 15.12.2010 schválilo uznesením č.90/2010- zlúčenie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava a Domova sociálnych služieb Lichnerova 86, 903 01 Senec, s účinnosťou od 01.01.2011 do právneho subjektu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, so sídlom Tylova 21, 831 04 Bratislava, ako právneho nástupcu Domova sociálnych služieb Lichnerova 86, 903 01 Senec.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte a 12 klientom s kombinovaným  ťažkým zdravotným postihnutím v detašovanom pracovisku v Senci. Špeciálnu a komplexnú starostlivosť o našich klientov zabezpečujeme tímovou spoluprácou psychológa, liečebného pedagóga, sociálnych terapeutov, zdravotníkov, rehabilitačných zamestnancov a mnohých ďalších. Výsledkom presadzovania inovatívnych prístupov v činnostiach a aktivitách, s využitím prvkov arteterapie , muzikoterapie, dramatoterapie, pohybovej terapie a canisterapie, je spokojnosť a zlepšenie kvality života postihnutých obyvateľov domova.

Napriek ťažkému postihnutiu sa naši klienti zúčastňujú aj na športových aktivitách akými sú plávanie a boccia. Tiež vydávajú svoj časopis s názvom „Dvere“, ktorým možno nahliadnuť do sveta Integrákov, ich problémov, starostí, radostí a úspechov.

Významnou aktivitou je spolupráca s dobrovoľníckymi organizáciami a realizácia Medzinárodných dobrovoľníckych táborov, kedy sa na pôde Integry stretáva viacero mladých ľudí z celého sveta. Táto aktivita a spolupráca je ojedinelá vo sfére sociálnych služieb na Slovensku.

Druh, forma, rozsah a kapacita zariadenia

V Domove sociálnych služieb pre deti sa dospelých poskytujeme sociálne služby pobytovou formou a to celoročnou a týždennou sociálnou službou, ambulantnou formou sociálnej služby. Sociálne služby poskytujeme na čas určitý a neurčitý .

Kapacita Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých je 50 miest, z toho:

38 miest na ul. Tylova 21, 831 04 Bratislava, forma sociálnej služby:
check celoročná pobytová sociálna služba 13 miest
check týždenná pobytová služba 13 miest
check ambulantná 12 miest
a ul. Lichnerovej 86, 903 01 Senec, forma sociálnej služby:
check celoročná pobytová 12 miest

 

Predmet činnosti

V Domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu:

- fyzickej osobe od skončenia povinnej školskej dochádzky, od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším dospelým občanom so zdravotným postihnutím od 25 rokov veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,

- fyzickej osobe s duševnými poruchami, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Povinnosťou domova sociálnych služieb, ako poskytovateľa sociálnej služby je vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.

Odborné činnosti:

check pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
check pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
check sociálne poradenstvo
check sociálna rehabilitácia
check psychologické poradenstvo
check ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
check rozvoj pracovných zručností
check rehabilitačná činnosť

 

Obslužné činnosti:

check ubytovanie
check stravovanie
check upratovanie
check pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

Ďalšie činnosti:

check záujmová činnosť
check kultúrna činnosť
check rekreačná činnosť
check vzdelávanie
check výchova
check úschova cenných vecí

 

Služby, ktoré zariadenie priamo neposkytuje, ale ich zabezpečuje:

check duchovná starostlivosť pre veriacich
check služby na požiadanie klientov

Plánovaním poskytovaných služieb prostredníctvom špeciálnych foriem a metód s prihliadnutím na postihnutie, zabezpečujeme sociálne služby zodpovedajúce individuálnym potrebám, schopnostiam a cieľom prijímateľov sociálnych služieb.

2011 - 2020 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen